Normy dotyczące bezpieczeństwa

Podstawy kontroli i konserwacji bram i drzwi

Wymagania techniczne oraz wymagania bezpieczeństwa, a także metody kontroli, budowy oraz wyposażenia bram ( szczególnie z napędem elektrycznym) określają normy europejskie konkretyzujące ogólne wymagania.
W szczególności:

Pozostałości po bramie bez przeglądów i konserwacji. EN 13241   – Bramy – Norma produktu

Część 1: Produkty nie posiadające właściwości przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Obowiązuje od 1 maja 2005 r.

EN 12604   – Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania.

Obowiązuje od 1 listopada 2000 r.

EN 12605   – Bramy – Aspekty mechaniczne – Metody testów.

Obowiązuje od 1 listopada 2000 r.

EN 12453   – Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem

silnikowym – Wymagania.
Obowiązuje od 1 czerwca 2001 r.

EN 12445   – Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram – Metody testów.

Obowiązuje od 1 czerwca 2001 r.

EN 12635   – Bramy – Montaż i użytkowanie.

Obowiązuje od 1 listopada 2002 r.

Należy przestrzegać wszelkich przepisów bezpieczeństwa, norm oraz przepisów ogólnych obowiązującym w naszym kraju.

Użytkowniku. Zwróć szczególną uwagę na:

PN-EN 12635 – „Bramy. Instalowanie i użytkowanie” – Zgodnie z normą producent bramy powinien wyszczególnić różne poziomy konserwacji i kontroli ( w tym sprawdzanie bezpieczeństwa działania).
Użytkowniku.
Sprawdź i przestrzegaj terminów zgodnie z instrukcji obsługi swojej bramy !

PN-EN 12453 – „Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania” pkt.5.5.1 „ … w instrukcji konserwacji powinno być określone okresowe sprawdzanie urządzenia w odstępach nie większych niż co 6 miesięcy” - dotyczy w szczególności bram z zamykaniem automatycznym oraz wszystkich umieszczonych na terenach publicznych, posiadających sterowanie impulsowe.

O przestrzeganie powyższych norm powinien dbać właściciel (osoba fizyczna lub prawna , która ma tytuł prawny do dysponowania bramą i ponosi odpowiedzialność za jej działanie i użytkowanie – wg PN-EN 12635).

Pod pojęciem osoby upoważnionej rozumieć należy osobę, która posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwa pracy, a także ogólnie obowiązujących zasad technicznych istotnych dla obsługi bram z napędem silnikowym, np.: wskazówek producenta, zaleceń w „warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, i która może wydać ekspertyzę odnośnie stanu i bezpieczeństwa pracy bram z napędem silnikowym. Ekspertyza powinna posiadać charakter obiektywny i oceniać bezpieczeństwo pracy niezależnie od innych czynników, np.: ekonomicznych.

 

Ekspertyzę należy sporządzić w formie pisemnej i przechowywać do wglądu w miejscu użytkowania bram i drzwi z napędem silnikowym.